NÂFÎA NEZARETİ’NDEN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA(1848-2015) KİTABI HAKKINDA!

Bu konu ile ilgili Pazartesi günkü yazımda Sayın Bakan İdris Güllüce’nin bir davet verdiğini ve bu davete benim de katıldığım hakkında sizleri bilgilendirmiştim.

Bugünkü yazımda bu toplantıda bizlere takdim edilen yukarıda adını verdiğim kitabın içinde yer alan Bakan Güllüce’nin ‘’Sunuş’’ yazısını sizlerle paylaşmayı istiyorum.

Sunuş yazısında hizmeti geçmiş 222 bakan arasında bana özel bir yer ayırmasından gururlandım. Sizlerin de bir hemşehri olarak bu gururu benimle paylaşacağınızı ümit ediyorum.

İstanbul, 24 Kasım 2015

Not: Tüm öğretmenlerin “Öğretmenler Günü”nü kutluyorum.

SUNUŞ

Nâfıa, Bayındırlık, İskân, İmar, Çevre, Orman ve Şehir…

1848’den bu güne, Bakanlığımızın serüvenine hâkim, ad veren 7 kelime. Devlet ebet müddet tamlamasının muhatabının Padişah 2. Mahmut olduğu yıllar…

Kendisinin dönemine kadar Osmanlı Devleti’ndeki imar işlerini eyalet ve sancaklar yürütüyor, merkezileşme eğiliminde olan devlet yapısının aksine bir durum ortaya çıkıyordu.

Bu babtan olmak üzere, Nâfîa Nazırlığı 1848 yılında II. Mahmut’un devlet yapısında yaptığı yeniliklerin bir parçası olarak imar işlerini merkezden yürütmek amacıyla kuruldu.

Bakanlığın kuruluşu ve sebebi bu…  Peki, bakanlarınki nasıl?

Elinizdeki bu eser, bu yolculuğu anlatmak maksadıyla ortaya çıkmış mütevazı bir kitaptır.

Bakanlığımızı yöneten insanların yolculuğu, Saloz adasından hicret eden bir ailenin çocuğu olan Hekim İsmail Paşa ile başlamış bugünlere kadar süregelmiştir.

Bu sürece gelene değin çok farklı tabiiyetlerde, farklı etnisitelere mensup insanlar bakan olarak görev almıştır.

Osmanlı-Rus harbinde Kafkasya Cephe Komutanı, Zemin’i tutan, Aziziye Tabyalarının kahramanlarından olan Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Şair ve Müzisyen Leyla Saz hanımefendiyi yetiştiren, Hekim İsmail Paşa, Hicri 1290 kırlığı olarak bilinen büyük kuraldık döneminde, Konya Mevlevi Dergâhı Postnişini Mahmut Sadrettin Çelebi ile birlikte aç ve çaresiz kalan halka yardım amaçlı çabalarıyla ilk kurumsal yardım hareketini ihdas eden Sakızlı Ahmet Esat Paşa, Yazar ve Doktor Yannis Sava Paşa, Türkiye’de ilk kez Çevre Mühendisliği Bölümü’nü kuran Prof Dr. Ahmet Samsunlu, Mecmuat – üz-Zühdiye isimli dini eserin müellifi Ahmed Zühdü Paşa.

Türkiye’nin halkoyuyla seçilmiş ilk kadın bakanı unvanına sahip olan İmren Aykut hanımefendi, ve bendeniz İdris Güllüce’ye varana kadar 222 bakan görev almıştır.

İdris Güllüce

Derler ki iş dediğin “etrafını camii, ağyarını mani” olacak. Bunu sağlamanın yolu, eserin kapsamını yerli yerine koymaktan geçmektedir. Elinizdeki bu kitap, çeşitli kaynaklardan ve tanıklıklardan istifade edilerek ortaya çıkan, özet bir çalışmadır.

Yine bu eser derin bir saygının, âcizane bir teşekkürün nişanesi kabilindendir.

Edebiyatçı Nihat Sami Banarlı’nın deyişiyle asırlardan beri, durmaksızın semaya taşan abideleriyle adeta gök kubbeye sığmayan bu mimarîye hizmet etme gayesiyle yola koyulan, kavil ve fiil sahibi bu insanları tanıtmak büyük vazifedir.

İnsanımızın bu abide şahsiyetleri tanımasına bir nebze katkıda bulunmak maksadıyla ortaya konulmuş olan bu eserin, insan ve mekân ilişkisinin, mazi ve geleceğin yeniden anlaşılması gayesine hizmet etmesini diliyorum.

Bu kitabın hazırlanmasında pek çok kişi, kurum ve kuruluşun emeği ve katkısı var. Başta bu kitabı hazırlayan Çalışma Gurubumuz olmak üzere, araştırmalarımıza bilgi ve belge desteği sağlayan, deneyimlerini paylaşan Bakanlığımız ilgilileri ile diğer Bakanlık, Kurum, Kuruluş mensuplarına içtenlikle teşekkür ediyorum.

Nâfta Nazırlığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gelinceye dek geçen süreçte, Ülkemiz kalkınmasına hizmet eden Başta Değerli Bakanlarımız olmak üzere, onların şahsında Bütün çalışanlarımıza, şükran ve minnet duygularımı sunuyor, aramızdan ayrılan ve ebediyete intikal edenleri de hürmet ve rahmetle anarak Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.

İdris GÜLLÜCE

Çevre ve Şehircilik Bakanı