Çevre Kirliliğinin Nedenleri

Dünyadaki Çevre sorunlarının artması nedeniyle 1972 yılında Birleşmiş Milletler Örgütü’nce Stockholm ‘da düzenlenen toplantıya 100’ün üzerinde ülke katılmıştır. “Eylem ve Tavsiyeler” bölümü altında 119 maddeden oluşan toplantı sonuçları 5 ana başlıkta toplanabilir.

En iyi bir şekilde yörelerin yönetilmesi

Çevre kirlenmesi ile ilgili problemlerin büyük bir kısmı insanların kırsal alanlarda şehirlere göçmeleri İle şehir nüfuslarındaki hızlı artış sonucu ortaya çıkmıştır. Şehirlere doğru olan bu göçte, gelişen sanayi ile İş imkânlarının artması ve iş yerlerine ve fabrikalara ulaşılabilmesi gibi faktörler etkili olmuştur.

İnsanların yerleşmiş bulundukları yörelerin yönetimi bölümünde ulusal ve uluslararası plan da. Birleşmiş Milletlere bağlı olan ve olmayan türlü kuruluşların. Ülke, bölge, yerleşme birimleri ölçüsünde alabilecekleri önlemler, bu konuda yapılabilecek teknik yardımlar dile getirilmekte ve önerilmektedir.

Doğal kaynakların korunması ve yönetimi

Stockholm konferansında doğal kaynakların tarım ve beslenme İle olan sıkı ilişkisi gözönünde bulundurularak, bu konuda Birleşmiş Milletler ’in önemli bir kuruluşu olan FAO’ya (Food and Agricultural Organizastion of the United Nations) düşen görev ve sorumluluklar durulmuştu M

Öneriler arasında, bütün ülkelerde toprak haritalarının yapılması, toprak verimliliğinin saptanması, toprakların korunması, ıslahı da yer almaktadır. Ayrıca bu başlık altında tarımda kullanılan ilaçların, kimyasal gübrelerin, sulamanın, toprağın kirlenmesi verimin azalması, başka canlılar  üzerindeki olumsuz etkileri ele alınmıştır.

Toprak, orman, av hayvanları, parklar ve koruma alanları gibi doğal kaynaklar bünyesindeki tüm konularda bilgi toplamak, tecrübe alışverişinde bulunmak, istatistikler yayınlamak, uzman yetiştirmek ve halkı eğitmek önerilmektedir.

Kirlenmenin önlenmesi

İklimi, olumsuz yönde etkileyen kirleten kimyasal maddeler, radyoaktif ışınlar gençlikle kirlenmenin kaynağı olarak gösteriliyor ve bu nedenle atmosferde olup bitenlerin titizlikle izlenmesi gerektiği sonucuna varılıyor. Bu amaçla WMOC (World Meteorological Org = Dünya Meteroloji Örgütü) ve ICSU (International Council of Scientific Union, Uluslararası Bilimsel Birlik Konseyi) ortaklaşa bütün atmosferi kapsayan bilimsel araştırma programını sürdürmeye atmosferde görülen genel akımı ve bu: yönde ve insan faaliyetleri ile oluşan ürünlerin etkisini araştırmak üzere, gerekirse yeni programlar uygulamaya çağrılıyor.

Deniz kirlenmesinin önlenmesi

Hükümetler, Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşlarla ve özellikle denizlerdeki kirlenmenin bilimsel yönlerini araştıran uzmanlar grubuyla işbirliğine çağrılıyor.

Kirlenmenin eğitimsel, bilgi edinme, sosyal ve kültürel yönleri;

Bilimsel araştırmalar yapmak, gönüllü kuruluşları ve çalışmaları desteklemek, bir Dünya çevre günü kabul etmek gibi önerileri içeren bir bölüm aşağıdaki

  • Her ülkede günümüzün uygulanmakta olan eğitim sistemi İçinde çevre eğitimine de yön veren alanların bir envanterinin hazırlanması,
  • Uygulanan sistemler hakkında bilgi değiş tokuşu yapılması; özellikle eğitim deneme alınan sonuçların yayılması,
  • Çeşitli disiplin ve basamaklarda çalışan görevlilerin eğitimi ve bilgilerinin,
  • Kalkınma bakımından karşılaştırmaya elverişli ve benzer çevre koşulları içinde bulunan ülkeler arasında deneme değiş tokuşunu kolaylaştırmak üzere, çevre disiplinleri alanında, Özellikle sosyoloji, ekonomi ve turizm dallarında görev yapanlar arasında grup çalışmalarına gidilmesi.
  • Çevre eğitiminin her çeşidi ve basamağı İçin yeni araç ve gereçlerin, yöntemlerin denen mesi ve geliştirilmesi. 

Bütün bu toplantıda varılan kararların ana hedefi çevreyi korumak, kirlenmeyi önlemek, insanların daha düzgün bir çevrece yaşamasını sağlamaktır.

OLUMLU ADIMLAR

O tarihten beri Türkiye’de çevre konularına da gösterilen ilgi artmış ve önemli adımlar atılmıştır.

Bunlar arasında dikkati çeken hususlar şunlardır;

  • Başbakanlık ve Çevre müsteşarlığının kurul….

DEVAMI GELECEK.

Leave a Comment.